Stanovy o.s.K.U.K.

STANOVY

občanského sdružení dětí, mládeže a dospělých K.U.K.

název sdružení: K.U.K.

sídlo sdružení: Praha

adresa sdružení: K.U.K., Ivana Sobková, U Václava 100, 184 00 Praha 8

K.U.K. je samostatnou právnickou osobou, to znamená, že má právo svým jménem nabývat práv, zavazovat se, čili vystupovat v právních vztazích svým jménem a mít právní a majetkovou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Programové prohlášení, poslání a cíle sdružení

Posláním K.U.K. je sdružovat děti, mládež a dospělé, kteří umělecky tvoří v oblasti divadelní. Cílem sdružení je vytvářet pro amatérskou uměleckou tvorbu členů K.U.K. vhodné materiální a sociální zázemí tak, aby podporovalo a rozvíjelo jejich tvůrčí schopnosti. Svojí činností chce K.U.K. přispívat k obohacení kulturního života v regionu, ale i mimo něj.

Členství ve sdružení

- Členem OS K.U.K. se může stát každý, pokud se ztotožní s programovými cíli, stanovami a činností sdružení.

- Členství vzniká schválením radou sdružení a zaplacením členského příspěvku.

- Čestným členem sdružení se může stát osoba fyzická nebo právnická, která výrazným způsobem pomáhá ekonomicky nebo organizačně činnosti sdružení.

Ukončení členství ve sdružení

- Ukončit členství ve sdružení může člen na základě vlastního rozhodnutí bez udání důvodu.

- Sdružení může svého člena vyloučit na základě morálních přečinů, které svým charakterem poškozují dobré jméno sdružení nebo jeho hospodaření.

- Členství může být zrušeno při neplacení členského příspěvku.

- Při ukončení členství se členský příspěvek nevrací.

Práva a povinnosti členů sdružení

- Všichni členové mají právo se vyjadřovat k činnosti sdružení.

- Plné hlasovací právo má řádný člen sdružení po dosažení věku 15 let.

- Za mladší řádné členy hlasují rodiče nebo jejich zákonní zástupci.

- Všichni členové sdružení mají právo finančně přispívat na činnost sdružení členskými příspěvky.

- Výši členských příspěvků a termín platby stanoví valná hromada sdružení.

- Všichni členové mají právo se sdružovat dle svých zájmů, schopností a věku do jednotlivých složek sdružení, které tvoří:

- divadelní soubor dětí a mládeže

- divadelní soubor dospělých

- Řádný člen sdružení je povinen respektovat stanovy sdružení.

- Řádný člen je povinen svým soukromým veřejným vystupováním neohrozit dobré jméno a hospodaření sdružení.

Orgány sdružení

- Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada.

- Valná hromada je svolána nejméně 1x do roka.

- Výkonným a statutárním orgánem je rada.

- Rada je volena valnou hromadou.

- Rada volí předsedu sdružení, dále jmenuje hospodáře a jednatele. Předseda, jednatel a hospodář jsou oprávněni jednat  každý samostatně.

- Rada se schází dle potřeby, nejméně však 1x do roka.

Hospodaření sdružení

- Přímý výkon nad hospodařením sdružení má hospodář sdružení.

- Kontrolu nad správným hospodařením a nad řádným vedením zákonem stanovené účetní evidence je povinna průběžně vykonávat rada.

- Řádnou evidencí příjmů, výdajů a majetku sdružení je pověřen hospodář.

- Zdrojem finančního zabezpečení sdružení jsou výhradně:

a) členské příspěvky

b) dotace a granty

c) dary a jiné příjmy

- Finanční prostředky sdružení jsou uloženy na bankovním účtu sdružení.

- Manipulovat s finančními prostředky může pouze rada sdružení prostřednictvím hospodáře a předsedy sdružení.

Ukončení činnosti sdružení

- Sdružení K.U.K. zaniká na základě rozhodnutí členů na jednání valné hromady, klesne-li počet členů pod 5 osob.

- Povinností rady je vyřízení všech formalit souvisejících s ukončením činnosti sdružení.

- Rada je povinna oznámit ukončení činnosti sdružení civilně správnímu úseku Ministerstva vnitra ČR.

Závěrečné ustanovení

- Tyto stanovy nabývají platnost dnem schválení MV ČR a jsou závazné pro všechny řádné i čestné členy sdružení.

- V případě, že některý z bodů stanov přestane účelně vyhovovat nebo se dokonce stane překážkou řádné činnosti sdružení, navrhne rada sdružení změnu jeho znění, která musí být odsouhlasena většinou registrovaných členů sdružení.

- Razítko sdružení je oprávněn užívat výhradně předseda, jednatel a hospodář sdružení.

- Sdružení K.U.K. se zakládá na dobu neurčitou.

Kontakt

Divadlo KUK! Ivana Sobková
K.U.K.z.s.
ZUŠ Štítného 5 Praha 3
+420 775 290 874 kukatastrof@gmail.com